Centrum voľného času, Rožňava

Centrum voľného času, Rožňava

Šafárikova 100
04801 Rožňava
IČO: 00139637

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Rožňava

 

O nás

 

Typ organizácie

Činnosť centra voľného času v meste Rožňava je zameraná na výchovno - vzdelávacie aktivity a aktívny oddych detí a mládeže od predškolského veku detí až do 26 rokov u mladých ľudí, na činnosť pre rodičov s deťmi, činnosť s dospelými, na spoluprácu pri organizovaní podujatí a súťaží v spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré podľa usmernení MŠ organizačne aj finančne zabezpečujú školské súťaže a podujatia pre školskú mládež . CVČ organizuje svoju činnosť vo voľnom čase detí a mládeže, v priebehu školských prázdnin i v rámci vyučovania. Vo svojej činnosti podporujeme a rešpektujeme názory detí, študentov a ďalších mladých ľudí. Zabezpečujeme im realizáciu ich záujmov účasťou vo všetkých oblastiach našej ponúkanej záujmovej činnosti. Disciplínu, správanie, účasť na činnosti CVČ zabezpečujeme odborným vedením záujmovej a inej príležitostnej, vzdelávacej činnosti. Snažíme sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie, čo je preukázateľné v práci a účasti detí a mládeže v krúžkovej činnosti, súťažiach, vystúpeniach a v rôznych príležitostných činnostiach. Úlohou vedúcich záujmových útvarov, klubov, krúžkov, kurzov je aj naďalej neformálnym a zaujímavým spôsobom rozvíjať sociálne vzťahy, ktoré sú z hľadiska formovania osobnosti dieťaťa dominujúce. V tejto oblasti budeme klásť dôraz na spoluprácu s rodinou a školou. Pozornosť budeme venovať rozvoju medzinárodnej spolupráce organizovaní výmenných táborov. Veľmi dôležitú úlohu plníme pri realizácii účinných postupov na vytvorenie foriem predchádzania a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality. Pravidelne organizujeme odborné prednášky pre stredoškolákov, získavame v tejto oblasti projekty z protidrogového fondu. Zapájame sa programom do Európskeho týždňa boja proti drogám, spolupracujeme s Ligou proti rakovine.

 

Krúžky

 

Gymnastika

gymnastika ponúka pre všetkých silu, krásu, ohybnosť. Napĺňa túžby detí a mládeže zvládnuť akrobatické prvky, zostavy, preskoky a ladnosť pohybov. Pohybové zručnosti si môžete otestovať aj na súťažiach.

Nemecký jazyk

jazyky dnes vládnu svetom. ZÚ v NJ ponúkajú zvládnuť tento jazyk v hovorenej i písomnej forme. Svoje vedomosti z NJ si účastníci môžu otestovať aj v práci s počítačom. V CVČ je nemecký jazyk pre všetkých

HIP-HOP

pre znevýhodnené deti a mládež

 

Futbal

Futbal je najobľúbenejšia kolektívna hra na svete a u nás sa v nej môžeš zdokonaliť a posunúť svoje futbalové schopnosti na vyššiu úroveň.

Stolný tenis

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. je to šport pre každého a ak máš chuť sa zlepšovať a porovnávať svoje stolnotenisové kvality s rôznymi súpermi tak u nás ťa radi privítame.

Florbal

Kúzlo deravej loptičky si získava srdcia stále viac športovcov a to každého veku. Tento šport je obľúbený tak ako medzi chlapcami, tak aj medzi dievčatami. Tak neváhaj a príď si zahrať túto čoraz populárnejšiu športovú kolektívnu hru.

 

Anglický jazyk pre ZŠ

hravou, interaktívnou formou v priateľskej atmosfére,
ktorý bude prebiehať v priestoroch CVČ na Šafárikovej 100 v čase 16.00 - 18.00 hod.
Typ učebnice: Busy Bee, učebnice z Oxford Un. Press resp. po dohode


Anglický jazyk pre MŠ

cieľom je vytvoriť u detí okrem osvojenia základných pojmov pozitívny postoj a motiváciu k budúcemu štúdiu cudzích jazykov.


Klub rovesníkov

v primárnej prevencii drogových závislostí pre SŠ, ktorý je určený pre študentov, ktorý sa zaujímajú o problematiku primárnej prevencie závislostí a prácu v nej

Šikulkovia

Klub má otvorenú formu a je určený všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí majú vzťah a baví ich manuálna práca s rôznymi materiálmi a tvorivými technikami, chcú pomôcť s domácimi úlohami, alebo chcú len tak zmysluplne stráviť svoj voľný čas.

Študentský parlament

študenti rožňavských škôl reprezentujú a zastupujú mladých ľudí v meste a ich záujmy v spolupráci so samosprávou

Kde nás nájdete?

Zobrazit